Voter Guide Series

Movie reel English.png

OFA Minnesota has created a non-partisan Voter Guide YouTube video series in English,Spanish and Vietnamese. There are currently four videos in each language series:

 • In the first video you can learn how to determine the voting districts that correspond to your place of residence. 

 • In the second video, we show you how to find out when elections will be occurring and how to see a sample ballot with the voting choices for your places of residence.  

 • In the third video, we show you how to find out about the views of candidates on the important issues.

 • In the fourth video, we show you how to register to vote along with explaining how to fill out the forms and specifying the type of documentation you will need.

We hope these videos will help you become an informed voter.

Movie reel Vietnamese.png
Movie reel Espanol.png

OFA Minnesota ha creado una serie de videos de YouTube no partidista Sin plantar Guía de Votantes en Inglés, Español y Vietnamita.  Actualmente hay cuatro videos en cada serie de idiomas.

 • En el primer video puede aprender cómo determinar los distritos de votación que corresponden a su lugar de residencia. 

 • En el segundo video, le mostramos cómo averiguar cuándo se llevarán a cabo las elecciones y cómo ver una boleta de muestra con las opciones de votación para sus lugares de residencia. 

 • En el tercer vídeo, le mostramos cómo conocer las opiniones de los candidatos sobre los temas importantes.

 • En el cuarto vídeo, le mostramos cómo registrarse para votar junto con explicar cómo rellenar los formularios y especificar el tipo de documentación que necesitará.

 

Esperamos que estos videos le ayuden a convertirse e informarse.

OFA Minnesota đã tạo ra một dãy Hướng dẫn cho bầu cử Youtube video không đảng phái bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Việt. Có bốn videos trong mỗi phần:

 • Video đầu hướng dẫn cho bạn cách tìm nơi bỏ phiếu phù hợp với địa chỉ nhà của bạn.

 • Video thứ hai hướng dẫn và cung cấp thông tin cho cuộc bầu cử sắp tới và giới thiệu danh sách ứng cử viên

 • Video ba hướng dẫn bạn cách tìm quan điểm của ứng cử viên về những vấn đề quan trọng.

 • Video bốn hướng dẫn cách đăng kí để bỏ phiếu và điền thông tin trên giấy tờ như thế nào cùng với giấy tờ cần thiết để bỏ phiếu.

Chúng tôi hy vọng những video này sẽ giúp bạn trở thành một cử tri có hiểu biết.